> > ZAKAT

ZAKAT

Posted on Senin, 11 Juni 2012 | Comments Off

A.     Pengertian Zakat

Zakat merupakan istilah adalah santunan wajib yang dipungut dari harta benda untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pada masa atau sampai nisab tertentu untuk membersihkan harta dan diri yang diatur berdasarkan syariat islam.

B.     Benda yang Dizakati
  1. Binatang ternak
Jenis binatang yang wajib dizakatkan hanya unta, sapi, kerbau dan kambing. Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat adalah:
a.       Islam, orang non-islam maupun mempunyai binatang tersebut ia tidak wajib berzakat
b.      Merdeka
c.       Milik yang sempurna, sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
d.      Cukup satu nisab
e.       Sampai satu tahun lamanya dipunyai
f.        Digembalakan dirumput yang mubah, binatang yang diambilkan makanannya tidak wajib dizakati.
  1. Emas dan Perak
Barang tambang yang lain wajib dizakati. Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dizakati:
a.       Islam
b.      Merdeka
c.       Milik yang sempurna
d.      Sampai satu nisab
e.       Sampai satu tahun disimpan


  1. Biji makanan yang mengenyangkan
Seperti beras, jagung, gandum dan sebagainya. Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, tanaman muda, dan sebagainya tidak wajib dizakati.
Syarat bagi pemilik biji-biji makanan yang wajib dizakati:
a.       Islam
b.      Merdeka
c.       Milik yang sempurna
d.      Sampai nisabnya
e.       Biji makanan itu ditanam oleh manusia
f.        Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama

  1. Buah-buahan
Buah yang wajib dizakati hanya kurma dan aggur saja, sedangkan buah-buahan yang lainnya tidak.
Syarat bagi pemilik buah-buahan yang wajib dizakati adalah:
a.       Islam
b.      Merdeka
c.       Milik yang sempurna
d.      Sampai nisabnya
  1. Harta Perniagaan
Harta perniagaan wajib dizakati, dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak.

C.     Jenis-jenis Zakat
  1. Zakat Fithrah
Zakat fitrah ialah harta yang disantunkan pada hari fithri sebelum usai melaksanakan shalat ied untuk didistribusikan kepada para fugura? (orang fakir) dan masanin (orang miskin).

  1. Zakat Maal
Zakat Maal ialah harta yang disantunkan dari milik seseorang setelah mencapai masa satu tahun dengan nisab tertentu. Zakat Maal itu terdiri dari tiga jenis yang meliputi:
a.       Zakat Emas
b.      Zakat Tanaman
c.       Zakat Hewan

D.    Fungsi Zakat
Fungsi zakat itu dapat tercermin pada dua arah:
1.      Pihak yang berzakat.
a.       Memperkukuh iman.
b.      Untuk mencapai target kabajikan.
c.       Terhindar dari cirri di pendusta agama.
d.      Memudahkan dalam segenap urusan.
2.      Pihak yang menerima zakat.
a.       Mendapatkan bantuan material, baik konsumsi maupun modal.
b.      Mendapatkan jalan untuk mudah barusaha.
c.       Mendapatkan harapan masa depan untuk sejahtera lahir dan kebahagiaan batin.

E.     Orang Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat
1.      Orang yang berhak menerima zakat
Menurut Mazhab Hanafi:
a.       Al-Fuqara (orang fakir)                  : Orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya.
b.      Al-Masakin (orang miskin)             :  Orang yang tidak mempunyai sesuatu.
c.       Al-‘Amilin (para amir zakat)           :  Orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat
d.      Al-Muallaf (Muallaf)                      :  Mereka tidak diberi zakat lagi sejak masa khalifah pertama.
e.       Al-Riqab (Hamba Sahaya)             :  Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lain.
f.        Al-Gharimin (orang berhutang)       :  Orang yang mempunyai utang, sedangkan jumlah hartanya diluar utang tidak cukup satu nisab. Dia diberi zakat membayar utangnya.
g.       Sabilillah (Jalan Allah)                    : Balatentara yang berperang pada jalan Allah
h.       Ibnu S-sabil (orang musafir)           :  Orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan. Orang ini diberi sekedar untuk keperluannya.
2.      Orang yang tidak berhak menerima zakat
a.       Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan
b.      Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
c.       Keturunan Rasulullah SAW
d.      Orang dalam tanggungan yang berzakat
e.       Orang yang tidak beragama islam.

RezaRahmat Blog. Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts

Teman